درباره

خیاطی ماهان یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله طالقانی است.