درباره

آرایشگاه پانیز یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.