درباره

آرایشگاه علی یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.