درباره

نانوایی برادران اسماعیلی (سبوس دار) یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان شهید ایمانی است.