درباره

دره کوتان یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.