درباره

مسجد داش مسجد یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.