درباره

دره باقیرساخ درسی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.