درباره

پرنده فروشی یک پرنده فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید بهشتی است.