درباره

سوپر مارکت عبدی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.