درباره

تعمیرات CNG و تست موتور حامد یک تعمیرگاه CNG واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.