درباره

سفره خانه یک سفره خانه واقع در شهر میانه، خیابان سرچشمه جنوبی است.