درباره

مسجد سنگی ترک یک اثر تاریخی، جاذبه گردشگری و مسجد واقع در شهر ترک است.