درباره

کارگاه جوشکاری یعقوبی یک جوشکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.