درباره

دره قانقال لی دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.