درباره

مسیل پیرمهرباچایلاغی یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.