درباره

دوخت کت شلوار و تعمیرات بابایی یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.