درباره

روزنامه فروشی رضالو و دفتر نشریه مهر صبا یک دفتر روزنامه و روزنامه فروشی واقع در شهر میانه، میدان آزادی است.