درباره

ساندویچی جیک جیک یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.