درباره

تهیه و توزیع مصالح ساختمانی عباسی یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.