درباره

صافکاری اتومبیل دقیق یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.