درباره

نمایشگاه اتومبیل آریا یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.