درباره

نانوایی یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان کمربندی جنوبی است.