درباره

دبیرستان غیر دولتی مهر آزما یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.