درباره

الکتریکی امیر یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.