درباره

تاکسی صبا یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.