درباره

شرکت تعاوتی ثمر سازان صبا یک شرکت تعاونی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.