درباره

سوپر فرضی پور یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.