درباره

دره قوری چای یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.