درباره

شهرک فنی وحرفه ای یک شهرک واقع در شهر میانه است.