درباره

روستای حسن خان باغی یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.