درباره

مسجد امام حسین یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.