درباره

کوه اطاقلی داغ یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.