درباره

سوپر مارکت ابراهیمی یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید کریمی است.