درباره

کله پاچه پاک یک کله پاچه واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.