درباره

صافکاری و شاسی کشی عیسی یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.