درباره

مسجد آقایار سلطان یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.