درباره

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یک آزمایشگاه و ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان خانمحمدی است.