درباره

اتو گالری تکران یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان شمالی است.