درباره

رودخانه والسین چای یک رودخانه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.