درباره

مسجد حضرت سیدالشهدا یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.