درباره

فرش تاتی یک فرش فروشی و تابلو فرش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.