درباره

دوچرخه خوش رکاب قربانی یک تعمیرگاه دوچرخه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.