درباره

مسجد امام حسین یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.