درباره

شرکت تعاونی زنبور داران شایان شهد میانه یک شرکت تعاونی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.