درباره

مسجد قمربنی هاشم یک مسجد واقع در شهر میانه است.