درباره

رودخانه قرانقوچای یک رودخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.