درباره

دره چیناری باشی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.