درباره

الکتریکی و برق صنعتی البرز گنجه یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.