درباره

موبایل یگانه یک تعمیرات موبایل و تعمیرات تلفن واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.