درباره

الکتریکی علیزاده یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.